***enihigashikyoto 內 itodaimatoyu*en! kaikyoju**go*doto*jinho*sensakebimato 44 shuyu**hodokoshi. hisagekyoichi*nenkakushikikaku*matokatsudo such as kaesayuzozekanichimatooyogiike, light decoration of winter God! zai***enryushitakai*matokaioku 吧♪ ***enihigashikyoto 內 itodaimatoyu*en! kaikyoju**go*doto*jinho*sensakebimato 44 shuyu**hodokoshi. hisagekyoichi*nenkakushikikaku*matokatsudo such as kaesayuzozekanichimatooyogiike, light decoration of winter God! zai***enryushitakai*matokaioku 吧♪

***en*komoshi*

We install *kyo*shigekito*gozenkayu*, co44 kinds! yu**hodokoshi

Goodjoba‼

Garden 內 ji*

Garden 內 ji*

monhyoshi*

  Adult
(18歲 - 64歲)
Life out of country High School 3歲 - sho*sei Central figure
(65 years old or older)
ichinichi*yuken

Admission + kai*shu + yu**hodokoshimugen**

5,400 yen 4,300 yen 3,800 yen 4,500 yen
Fee for entering kindergarten

Only admission

1,800 yen 1,500 yen 1,000 yen 800 yen
*do*yuken

Admission + kai*shu + most 21 shu*go*dokoreyu**hodokoshimugen**

3,800 yen 3,300 yen 3,000 yen 3,300 yen
ya*yuken [2018/10/11 - 2019/2/17]

It is admission + yu**hodokoshimugen** after 16:00

2,400 yen 1,600 yen 1,600 yen 1,600 yen
Night entrance costs [2018/10/11 - 2019/2/17]

We enter a kindergarten after 16:00

1,400 yen 600 yen 300 yen ※futosho*nen*zemenhimato 600 yen

A Megumi ticket

kaitomonkancho 查 shunotokutohiyoori*!
*kashitaretsumonkancho 查 hyo*, kaitokan*matomondaisokukakakutokuori*yu*.
☆1份 monkancho 查, most 5 jinyu*.

monkan

  Adult
(18歲 - 64歲)
Life out of country High School 3歲 - sho*sei Central figure
(more than 65歲)
ichinichi*yuken

(admission + kai*shu + yu**hodokoshimugen**)

5,400 yen→
4,900 yen
4,300 yen→
3,900 yen
3,800 yen→
3,500 yen
4,500 yen→
3,900 yen
Admission costs

(only admission)

1,800 yen→
1,500 yen
1,500 yen→
1,200 yen
1,000 yen→
800 yen
800 yen→
600 yen
ya*yuken [2018/10/11 - 2019/2/17]

It is admission + yu**hodokoshimugen** after 16:00

2,400 yen→
2,100 yen
1,600 yen→
1,400 yen
1,600 yen→
1,400 yen
1,600 yen→
1,400 yen
Night entrance costs [2018/10/11 - 2019/2/17]

We enter a kindergarten after 16:00

1,400 yen→
1,200 yen
600 yen→
500 yen
300 yen ※futosho*nen*zemenhimato→
200 yen
600 yen→
500 yen
  • *kohyoji, seiyoshukidejiori*yu**menkyu*hyo*matokosakujinin. (*kaizeichikoheimaku**)
  • *kohyogo, muhokyoyuori*yu*.

kotsushi*


joryoshinshuku*koregaimatohomonyoshikyoo***en*sei**kuuchutomozunasha "Sky Shuttle" zen*
Adult, *dosodohyo**hodohyo 300 yen *kaihyo 500 yen

  • nyogukyofu, kuuchutomozunashakanoshibashi*fukumu.

jikokaishazen*

jishi 〒 206-8725 higashikyoto*joshiyayakuchi 4015-1
ji*yado 2 737 434
Station one 1 sky 1,500 yen

*gyoshi*

yu*emmato*gyojikansei* 閱 ko*

  • dakaijidohon*matopejimen.

The issue of Tsunemi

Is it kyuennichizenaniji?

*gyonichihodohyosei* 閱 ko*.

  • dakaijidohon*matopejimen.
Is it yugaibummatodo*ji* 嗎?

Offer Japanese literature, English sentence, zhongwen (kan*chubun) matodo*ji*.

seitsugesoga***en**kyo.

sei* 閱 traffic method. *shinshuku***kyoosenzen*hijohoben.

Is it existence community telephone 嗎?

Existence, yu*en 內 existence 1 * (Play Park body of a Chinese character), yu*engaiyu 1 *. muhohaneda*saidenhanashi.

Is it possible use trust 卡嗎?

Use of kazainyuemmadokuchioyobikyotashoten 內. Trust 卡 i VISA, MasterCard, JCB, AMEX, Diners of possible use.

Is it yutoheishikimokebutsuhitsu 嗎?

toheishikimokebutsuhitsu*okizai Goodday san*, in front of Bandit kumo*hisha***katagataioyobi BUNGU factory.

  • tadagen*tenshiyo.
Is it possible use delivery to home service 嗎?

*yuhisagekyotakuhaifukumu.

Is it yujido*hisagekanki 嗎?

Existence, io*jidenyukuchikyokukomommatogaisoku. kashiyokyotakaigai*komatoshinyo 卡 aruhisagekan 卡. (VISA, PLUS, MasterCard, chu*ginren, AMEX, JCB, DISCOVER, Diners) ※*shifu* 卡 ginkoshokiteikoreshu*hi. sokushizedoshohyomato 卡 hen*kanomuhoshiyo.

Is it yudakangaiheimatojiho 嗎?

*yudakangaiheimatojiho.

Is it *kaishiyogaihei 嗎?

tadanoshiyonichihei.

Is it possible use Wi-fi嗎?

饮 foods restaurant existence Wi-fi kaijiyoshishiyo of zainyu 园 Exit neighborhood.

Is it Goodjoba‼ zeju*?

It is still bungu*shishukogyomatoko*shokuminarimato***enshinen* at the time of zeyoshikisha, food, the fashion. shojoseianko

  • dakaijidohon*matopejimen.
Is it nanii*do*yuken?

kainyuenwa**kai*shu, ioyobimugen***do**yu**hodokoshimatohyoken. shojoseianko

  • dakaijidohon*matopejimen.
Is it yuhan* 哪 *san*?

Three ken of garden 內 existence room 內 san*, matayutakanhisagekyogai*mato 戶 foreign merchant shop. sai*toshosai 內 yosei* 閱 ko*.

  • dakaijidohon*matopejimen.
Is it ju*jikokenkakaritokazari 呢?

*o 2018/10/11 (four) - 2019/2/17 Sunday period 內 exhibition appearance.

Is it member of family register mechanic 嗎 out of the existence?

*yugaisekiinkojochuen 內, tadashikahisagekyoeibummatodo*ji*. seimukiinko*mon.

Is it neighborhood Arii store 嗎?

seishiyo*kimmatohanten. *yuhofukumiryojushukuwaichinichi*yukemmatoyu*kumigo. shojoseianko

  • dakaijidohon*matopejimen.
Is it neighborhood existence 溫 spring 嗎?

We install zai***engai, yuzameiiokakoreyumato 溫 spring. ※History existence tattoo, use of excursionist injustice of the crest body (inclusion crest body poster).

kariyojidohon******emmatomopeji.
*oyu**hodokoshimatoshosai 說 light garden 內 san*ioyobikisetsugenteikatsudoseiyoshikokakumitome!

※setsushita*matopejimeniden*hon*,
As for the grammar, it is existence false uyamaiseikenryo inkokukomatoyoshi, phrase type quite.

hon*